Prepravný poriadok autobusovej dopravy

ČL. 1 – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, psov, domáce zvieratá a autobusové zásielky.
Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je PB TEL , s.r.o. . Dopravca je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro vo zložke číslo 15047/S.
Prepravou sa rozumie premiestňovanie osôb a batožiny dopravnými prostriedkami.
Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou.
Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

ČL. 2 – ROZSAH AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu.
Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu. Je ňou každá príležitosť alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.
Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca autobusovú dopravu v rozsahu:
a) medzinárodná nepravidelná autobusová doprava

ČL. 3 – POVINNOSTI DOPRAVCU
Všeobecné povinnosti dopravcu sú
a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom,
c) ) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o cestujúcich,
d) zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie bol doklad o oprávnení podnikať,
e) zabezpečiť, aby všetky vozidla, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných priestoroch, alebo na vymedzených stanovištiach v obci, ak obec zriadila na tieto účely vymedzené priestory, byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel

ČL. 4 – ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB
V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.
V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.
V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

ČL. 5 – PRÁVA CESTUJÚCEHO
Cestujúci má právo:
a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom
b) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny ,psa a drobných domácich zvierat v prenosných klietkach tým istým autobusom,
Ak cestujúcemu vznikne ujma počas prepravy, najmä na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (paragraf 427 až 431 Občianskeho zákonníka).

ČL. 6 – POVINNOSTI CESTUJÚCEHO
Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené:
a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy
b) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč)
c) otvárať dvere a okná, vykláňať sa z vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety
d) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre cestujúcich
e) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené
f) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.
Ďalej je cestujúci povinný:
a) poslúchať pokyny a príkazy člena osádky autobusu , ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
b) nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn
d) strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom PZ, ak pri kontrole jej preukázanie odmietne.

ČL. 7 – OSOBITNÉ PRÁVA NIEKTORÝCH CESTUJÚCICH
Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes. Pri preprave týchto osôb spĺňajúcich kritéria tohto ods. je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú , aby uvoľnil miesto na sedenie. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na diaľkové linky.
Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámil vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.
Držiteľa preukazu ŤZP-S môže sprevádzať len dospelá osoba po dovŕšení 18. rokov. V prípade nevidomého cestujúceho môže sprevádzať aj vodiaci pes, alebo dieťa po dovŕšení 6. rokov.
Cestujúci, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku, sa prepravuje v autobusoch dopravcu len v prípade, že má zabezpečeného sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zastávky po výstupnú zastávku. Pri nesplnení tejto podmienky cestujúci na invalidnom vozíku nebude prijatý na prepravu.
Za naloženie , ako aj vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku oznámi vodičovi.
Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená.

ČL. 8 – VYLÚČENIE OSÔB Z PREPRAVY
Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.
Vodič alebo iný člen osádky autobusu oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.
Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

ČL. 9 – PREPRAVA BATOŽINY CESTUJÚCEHO
Ak cestujúci má batožinu, dopravca ju prepravuje buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom ( príručná batožina ) alebo oddelene ( cestovná batožina ), a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou , prípadne cestovným poriadkom.
Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča. Príručná batožina sa prepravuje bezplatne.
Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.
Z prepravy sú vylúčené:
a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi
b) nabité strelné zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy
c) veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu
e) batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg
f) batožiny, ktorých celková hodnota presahuje 67,- €.
Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.
Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.
Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí batožina.
Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.
Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 batožiny, mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou do vozidla ešte ďalšie batožiny.
Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať na lone alebo v ruke.
Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí za miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak je žiadúce, tiež, aby sa s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.
Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou sú z prepravy vylúčené, cestujúci je povinný ich z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.
Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby opustená batožina bola odovzdaná príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.
Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak škoda bola spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 67,- €.

ČL. 10 – NEPRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA.
Dopravca vykonáva nepravidelnú autobusovú dopravu vnútroštátnu a medzinárodnú.
Dopravca uzatvorí zmluvu o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave na základe objednávky objednávateľa, ak to umožňujú jeho prevádzkové možnosti a ak dôjde k dohode o všetkých náležitostiach prepravy.
Zmluva o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave sa uzatvára zásadne písomne. Návrh zmluvy vypracúva na základe objednávky objednávateľa dopravca.
Podstatnými náležitosťami zmluvy sú: rozsah prepravy (odkiaľ, kam, počas akej doby a pod.), miesto a čas pristavenia autobusu, cena prepravy a splatnosť ceny, prípadne dohoda o zložení primeranej zálohy. Náležitosťami zmluvy sa stanú i osobitné požiadavky objednávateľa v súvislosti s prepravou, v rozsahu, v akom ich dopravca akceptuje. Zmluva je uzatvorená podpisom zmluvných strán, resp. vykonaním prepravy, ak sa pre zmluvu výslovnou dohodou zmluvných strán nevyžadovala písomná forma.
Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť cestujúcich a ich batožinu do dojednaného miesta (miest) riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ sa dopravcovi zaväzuje, že on i cestujúci splnia dojednané a prepravným poriadkom stanovené podmienky, a že zaplatí za prepravu.

ČL. 11 – VYKONANIE DOJEDNANEJ PREPRAVY
Objednávateľ prepravy je povinný určiť vedúceho prepravy, ktorý je v úlohe jeho zástupcu oprávnený s dopravcom rokovať o priebehu prepravy, prípadne dohodnúť zmenu dojednaných podmienok.
Dopravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na splnenie zmluvy o preprave osôb môže použiť aj iného dopravcu, pritom zodpovedá tak, ako keby dopravu vykonal on sám.
Na plnenie zmluvy o preprave osôb je dopravca povinný v objednanom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam. Pri poruche vozidla počas prepravy je dopravca povinný zabezpečiť náhradné vozidlo.
Dopravca je povinný vykonať prepravu po trase, ktorá sa dohodla s objednávateľom. Ak sa dopravná trasa nedohodla, dopravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej trase. Ak na tejto dopravnej trase vznikne prekážka, ktorá bráni jej použitiu, dopravca pri voľbe náhradnej dopravnej cesty je povinný dodržať podmienky predchádzajúcej vety.
Toto ustanovenie platí primerane aj pri jazde s prázdnym vozidlom.
Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú nemožno v ceste pokračovať za dohodnutých podmienok a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhoduje vedúci prepravy. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď dopravu nevykonal v dojednanom rozsahu, resp. vykonal vo väčšom rozsahu. Ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane, má dopravca právo na náhradu, len keď objednávateľ mal alebo mohol mať z takto vykonanej prepravy prospech.

ČL. 12 – ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY
Objednávateľ prepravy alebo ním určený vedúci prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas prepravy, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem a ak zmena nemá podstatný vplyv na cenu prepravy, ináč len po splnení podmienky, že bude dojednaná zmena ceny prepravy.
Zrušiť zmluvu možno dohodnúť vždy, kým nebola preprava započatá. Objednávateľ však je povinný nahradiť v takomto prípade účelne vynaložené náklady súvisiace s prípravou prepravy (povolenia, a pod.).

ČL. 13 – OSOBITNÉ PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCICH V NEPRAVIDELNEJ PREPRAVE OSÔB
Ak dojednaná preprava podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnostných, je objednávateľ prepravy (vedúci prepravy) povinný vykonať sám všetky opatrenia týkajúce sa cestujúcich. Ak sa konanie týka cestujúcich, vedúci prepravy je povinný zabezpečiť ich prítomnosť a potrebnú činnosť.
Vedúci prepravy zodpovedá za udržanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie ustanovení zákona a prepravného poriadku týkajúcich sa povinností cestujúcich. Je povinný zabezpečiť, aby cestujúci boli po prerušení cesty vždy včas prítomní a pripravení na dohodnutý odchod, resp. po dohode s vodičom určí maximálnu dobu čakania.
Vedúci prepravy zabezpečí, aby cestujúci dôsledne rešpektovali pokyny vodiča, resp. povereného pracovníka dopravcu smerujúce k zabezpečeniu bezpečnosti alebo plynulosti prepravy.
Na povinnosti cestujúcich sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 6 tohto prepravného poriadku, pokiaľ nebolo v zmluve o preprave výslovne dohodnuté inak.

ČL. 14 – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VYROVNANIE ZÁVÄZKOV
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
a) dopravca nepristavil vozidlo riadne a včas, a to ani po dohodnutom náhradnom čase pristavenia,
b) dopravca pristavil na prepravu autobus, so zásadne odlišným alebo nedostatočným vybavením, ako bolo dohodnuté v zmluve o preprave,
c) vodič (osádka) autobusu nie je pri pristavení autobusu spôsobilý viesť autobus, resp. nie je vybavený potrebnými dokladmi,
d) ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa prepravy o tom včas upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.
Dopravca je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:
a) objednávateľ nezaplatil zálohu na prepravu dohodnutú v zmluve,
b) objednávateľ neurčil na prepravu vedúceho prepravy, resp. určený vedúci dopravy nie je spôsobilý zabezpečiť povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave a tohto prepravného poriadku,
c) ak cestujúci majú zjavný záujem prepravovať ako batožinu veci ináč vylúčené z prepravy.
Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou (e – mailom, telegramom alebo faxom) a doručené najneskôr do 12 hodín od dohodnutého času pre pristavenie autobusu na prepravu.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva stáva od počiatku neplatnou. Zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo sa na základe takejto zmluvy plnilo. Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila v dôsledku správania sa druhej zmluvnej strany a odstúpenie sama nespôsobila, má nárok na náhradu účelne vynaložených prostriedkov v súvislosti s prípravou plnenia a plnením zmluvy.
Vyrovnanie záväzkov sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

ČL. 15 – NÁJDENÉ VECI
Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu. Zaobchádzanie s nájdenými vecami je ustanovené osobitnou smernicou dopravnej spoločnosti.
Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.
Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci.

ČL. 16 – MIMORIADNE UDALOSTI POČAS PREPRAVY
Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúcich alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:
a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
c) urobiť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.

ČL. 17 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
Tento prepravný poriadok je účinný dňom 15.12.2014
Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.
Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

 

Peter Š. & Miroslav B. konatelia